English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

Other Activities

พัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 317 ชั้น 3 คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้เป็นประธานเปิดการบรรยาย เรื่อง..แนวทางและหลักเกณฑ์การเสนอผลงานเพื่อความก้าวหน้าในสายงานและสร้างแรงบันดาลใจในการเขียนผลงานสู่ความก้าวหน้า โดยมีคุณเบญจมาศ มะหมัดกุล จาก กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

Add a comment
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการเขียน มคอ. อย่างไร? ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

เมื่อวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2558ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ได้เป็นประธานเปิดงานและร่วมฟังการบรรยาย ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เขียน มคอ. อย่างไร? ให้มีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล AUN-QAโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และถ่ายทอดนโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลให้แก่คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

 

Add a comment
 

MUMT รักษ์โลก “ ขวดแลกไข่”

 ผ่านไปแล้วกับ MUMT รักษ์โลก สำหรับกิจกรรม" ขวดแลกไข" ในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 2 ที่คณะกรรมการพลังงาน คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ดำนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2558 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา โดยมีส่วนงานต่างๆ นักศึกษา ประชาชน และบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความสนใจมาร่วมกิจกรรมจำนวนมาก นำขวดชนิดต่างมาแลกไข่ไก่ปลอดเชื้อ ภายในงานได้จัดให้มีการละเล่น โดยให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ร่วมสนุกกันอย่างสนุกสนาน

 

Add a comment
 

แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เมื่อวันที่19-20 พฤศจิกายน 2558 งานคลังและพัสดุ คณะเทคนิคการแพทย์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลดา นุชน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลังและบริหารสินทรัพย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งในคณะจะมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องอยู่หลายหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้บุคลากรคณะเทคนิคการแพทย์ได้รับรู้ระบบและพัฒนาความรู้ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานตามลักษณะงานเฉพาะด้าน ของบุคลากร จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อให้ความรู้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์

 

Add a comment
 

ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปใช้ในการรักษา และช่วยชีวิตผู้ป่วย

คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นคู่ความร่วมมือของคณะฯ ในการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา ได้เชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ผู้บริจาคโลหิตในมหาวิทยาลัยมหิดล และสถานที่ใกล้เคียงร่วมกันบริจาคโลหิต

 

 

Add a comment
 

Page 10 of 35

«StartPrev12345678910NextEnd»

Search

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top