English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

Other Activities

Family MUMT สุขภาพดี พิชิตพุง

หากบุคลากรภายในองค์กรมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงจะทำให้มีศักยภาพที่พร้อมในการทำงาน อันจะส่งผลให้การดำเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด และด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะเทคนิคการแพทย์ ที่เป็นองค์กรที่ส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพอย่างครอบคลุม จึงได้ให้ความสำคัญกับบุคลากรที่ต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพก่อนเป็นอันดับแรก คณะฯจึงได้กำหนดจัดโครงการ “Family MUMT สุขภาพดี พิชิตพุง”ระหว่างวันที่31 มีนาคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 โดยที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้ให้ข้อมูลพื้นฐานทางสุขภาพ และได้รับการเจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ

 

Add a comment
 

การซักซ้อมและการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมในหัวข้อ “การซักซ้อมและการอพยพเมื่อเกิดอัคคีภัย” ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เทคนิควิธีป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนมีความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการระงับอัคคีภัยได้อย่างเหมาะสม และศาสตราจารย์.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานพร้อมให้ข้อคิดเห็น

 

Add a comment
 

เข้าพบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559

 

 

Add a comment
 

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมผู้บริหาร ได้เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ แก่ ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมขอพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2559

 

 

Add a comment
 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ศิริรังษี คณบดี คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพขององค์กรเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน โดยการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking)

 

Add a comment
 

Page 9 of 35

«StartPrev12345678910NextEnd»

Search

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top