English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีและนันทนาการ

คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรม "นำขวดมาแลกไข่" ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ

เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ จัดกิจกรรม “นำขวด มาแลกไข่” ภายใต้โครงการจัดการขยะรีไซเคิล ในการนี้ นางสุมาลี วิเศษรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนานาชาติ ได้นำบุคลากรและทีมทำงานของวิทยาลัยนานาชาติ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับทีมทำงานด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรม "นำขวดมาแลกไข่" ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ

 

โครงการ “ออมทรัพย์-เพิ่มสุข” คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 คณะทำงานเสริมสร้างความสุข คณะกรรมการสวัสดิการคณะเทคนิคการแพทย์ งานคลังพัสดุและหน่วยพัฒนาบุคลากร และการเจ้าหน้าที่ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม “ออมทรัพย์เพิ่มสุข ”

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: โครงการ “ออมทรัพย์-เพิ่มสุข” คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรมขวด...แลก...ไข่

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการจัดการพลังงาน คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรม “ขวด...แลก...ไข่” ณ บริเวณห้อง 304-305

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรมขวด...แลก...ไข่

 

คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรม “อภินิหารเงินออม”

ด้วยคณะฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างความสุขในองค์กร สร้างให้องค์กรเป็น Happy work place ด้วยการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับบุคลากร เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2557 คณะเทคนิคการแพทย์จึงจัดกิจกรรม “อภินิหารเงินออม”

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรม “อภินิหารเงินออม”

ตรวจสุขภาพบุคลากรเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2557

เมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2557 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยงานบริการเทคนิคการแพทย์ชุมชน ศูนย์ความเป็นเลิศการบริการสุขภาพและมาตรฐานวิชาชีพ ได้ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี 2557 ให้กับบุคลากร

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: ตรวจสุขภาพบุคลากรเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2557

 

หน้า 7 จาก 19

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน