English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีและนันทนาการ

คณะเทคนิคการแพทย์ ห่วงใย ดูแล สุขภาพของบุคลากร

คณะเทคนิคการแพทย์ ห่วงใย ดูแลสุขภาพของบุคลากร โดยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ทีมงานของ รองศาสตราจารย์ พรรณี พิเดช งานบริการสุขภาพชุมชน มาให้คำแนะนำ บริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2559 แก่ คณาจารย์ บุคลากร

 

 

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ ห่วงใย ดูแล สุขภาพของบุคลากร

 

แสดงความยินดีแด่บุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ ในกีฬา “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีของบุคลากร สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของแต่ละสถาบัน โดยแต่ละปีจะมีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และมีสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

 

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: แสดงความยินดีแด่บุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ ในกีฬา “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

สโมสรนักศึกษาฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2559 สโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ บ้านศิลาชล หาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง ในโอกาสที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาฯ ชุดปัจจุบัน กำลังจะหมดวาระลง

 

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: สโมสรนักศึกษาฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559

 

คณะเทคนิคการแพทย์ กับการวางแผนการพัฒนาพันธกิจหลักขององค์กร

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการประชุม ตัวแทนบุคลากรจากภาควิชาฯ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์ทบทวนกระบวนการทำงาน และปัจจัยแวดล้อมเชิงกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการวางแผนการพัฒนาพันธกิจหลักขององค์กร

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์ กับการวางแผนการพัฒนาพันธกิจหลักขององค์กร

คณะเทคนิคการแพทย์จัดการอบรมโปรแกรม Edraw

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 คณะเทคนิคการแพทย์จัดการอบรมโปรแกรม Edraw ให้กับอาจารย์และบุคลากร ณ ห้อง 315 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์จัดการอบรมโปรแกรม Edraw

 

หน้า 5 จาก 19

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน