English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

กิจกรรมวิชาการ

พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่คณาจารย์ผู้ฝึกสอน และพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทางสาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยารุ่นที่ 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 คณะผู้อบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทางสาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยา (PROGRAM OF MEDICAL TECHNOLOGY SPECIALTYOF CLINICAL MICROBIOLOGY (ANTIMICROBIAL RESISTANT BACTERIA) รุ่นที่ 2

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: พิธีแสดงมุทิตาจิตแก่คณาจารย์ผู้ฝึกสอน และพิธีปิดการอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทางสาขาจุลชีววิทยาคลินิก แขนงวิชาแบคทีเรียดื้อยารุ่นที่ 2

 

พิธีมอบเข็มที่ระลึกแก่นักศึกษาสาขารังสีเทคนิค ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมมอบเข็มที่ระลึกให้กับนักศึกษาสาขารังสีเทคนิค ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: พิธีมอบเข็มที่ระลึกแก่นักศึกษาสาขารังสีเทคนิค ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีปิดการอบรมในหลักสูตรเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป.ลาวรุ่นที่ 21

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีปิดการอบรมในหลักสูตรเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: พิธีปิดการอบรมในหลักสูตรเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จาก สปป.ลาวรุ่นที่ 21

 

อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และนายนพพร ฉิมสาคร ทีมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 2

คณะเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเขตสุขภาพที่ 5

เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สมพนธ์ วรรณวิมลรักษ์

Add a comment

อ่านข้อมูลเพิ่ม: คณะเทคนิคการแพทย์เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงานอาหารปลอดภัยเขตสุขภาพที่ 5

 

หน้า 9 จาก 95

«เริ่มแรกย้อนกลับ12345678910ถัดไปสุดท้าย»

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน