English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

Academic Activities

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์

 

 

Add a comment

Read more: คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559

 

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมหารือโครงการวิจัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ที่ปรึกษาอาวุโส รองศาสตราจารย์ดร.ชนินทร์ นันทเสนามาตร์ศูนย์เหมืองข้อมูลและชีวการแพทย์สารสนเทศ และคณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ

 

 

Add a comment

Read more: คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมหารือโครงการวิจัย

 

พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จาก สปป.ลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพรรณี ศานติวิจัย อาจารย์อาวุโส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

 

 

Add a comment

Read more: พิธีเปิดการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จาก สปป.ลาว ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2560

 

คณะเทคนิคการแพทย์จัดการอบรม.. การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ TOR

เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 งานคลังและพัสดุ คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรม เรื่อง “การจัดทำรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ สำหรับการจัดทำ TOR และกำหนดผู้เสนอราคาสำหรับบุคลากร” ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร และผู้ที่สนใจที่เกี่ยวข้อง

 

 

Add a comment

Read more: คณะเทคนิคการแพทย์จัดการอบรม.. การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ TOR

 

คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr.Goran Jovanovic จาก Oregon State University, USA

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์, ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ที่ปรึกษาอาวุโส และคณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Dr.Goran Jovanovic

 

 

Add a comment

Read more: คณะเทคนิคการแพทย์ ให้การต้อนรับ Prof. Dr.Goran Jovanovic จาก Oregon State University, USA

 

Page 8 of 76

«StartPrev12345678910NextEnd»

Search

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top