English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

Academic Activities

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมงานปาฐกถา เรื่อง "บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0" โดยนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมรับฟังการแสดงปาฐกถาพิเศษ

 

 

Add a comment

Read more: คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมงานปาฐกถา เรื่อง "บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยต่อ Thailand 4.0" โดยนายกรัฐมนตรี

 

คณะเทคนิคการแพทย์ : จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการศึกษา

เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560 ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ ศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม และงานการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการศึกษา

 

 

Add a comment

Read more: คณะเทคนิคการแพทย์ : จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการศึกษา

 

คณะเทคนิคการแพทย์ให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก Health Polytechnic of Semarang MoH, Indonesia

เมื่อวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุม 902 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ

 

 

Add a comment

Read more: คณะเทคนิคการแพทย์ให้การต้อนรับ คณาจารย์จาก Health Polytechnic of Semarang MoH, Indonesia

 

คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับ Prof Dr.Abdelhamid Elaissari จากประเทศ France

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ, ศาสตราจารย์ ดร.รัชนีย์ อุดมแสงเพ็ชร อาจารย์ประจำศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม

 

 

Add a comment

Read more: คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การต้อนรับ Prof Dr.Abdelhamid Elaissari จากประเทศ France

 

พัฒนาเครือข่าย “เกษตรปลอดภัย” บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดเวทีถอดบทเรียนขับเคลื่อนเกษตรปลอดภัย ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาควิชาการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเครือข่ายสุขภาวะพอเพียง

 

 

Add a comment

Read more: พัฒนาเครือข่าย “เกษตรปลอดภัย” บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

Page 8 of 78

«StartPrev12345678910NextEnd»

Search

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top