English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะกรรมการประจำคณะ


ประธาน

1. คณบดี
ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

กรรมการ

2. รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบาย และวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์

3. รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์ ดร. เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์

4. รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติรส พลับพลึง

5. รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
รองศาสตราจารย์ ดร. กุลชาติ จังภัทรพงศา

6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลังและบริหารสินทรัพย์
ผศ.ดร.พรลดา นุชน้อย

7. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและบริบทต่อสังคม
ผศ.ดร.วราภรณ์ จันทร์อ่อน

8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการความรู้
อ.ดร. ลิขิต ปรียานนท์

9. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและสร้างเสริมสุขภาพ
อ.ดร.ธรรมรักษ์ สุขศรีชวลิต

10. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ สวัสดิภาพและความปลอดภัย
ผศ.ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง 

11. หัวหน้าภาควิชาเคมีคลินิก
รองศาสตราจารย์ ดร. สุรีรัตน์ พรธาดาวิทย์

12. หัวหน้าภาควิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
รองศาสตราจารย์ ดร. ดลินา  ตันหยง

13. หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์
รองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร วงค์ล่ำซำ

14. หัวหน้าภาควิชาเทคนิคการแพทย์ชุมชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระพีพร ใหญ่เจริญ

15. หัวหน้าภาควิชารังสีเทคนิค
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพงษ์ พงษ์นภางค์

16. หัวหน้าสถานเวชศาสตร์ชันสูตร
อ.ดร. ธารารัตน์ ขาวเขียว

17. รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนามาตรฐานและการประเมินผลิตภัณฑ์
ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

18. หัวหน้าศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. สุมนา มัสอูดี

19. รักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม
ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

20. หัวหน้าศูนย์เหมืองข้อมูลและชีวการแพทย์สารสนเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ นันทเสนามาตร์

กรรมการประจำคณะฯ ประเภทคณาจารย์ประจำ

21. ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ เชิดตระกูลเกียรติ

22. อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ โอวศิริกุล

23. ผศ.ดร.ประพิมพรรณ วงศ์จิตรัตน์

24. ผศ.ดร.กมลรัตน์ โพธิ์ปื่น

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน