English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ดูแลสุขภาวะชาวเทคนิคการแพทย์

  

           เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 คณะเทคนิคการแพทย์ โดยงานบริการเทคนิคการแพทย์ชุมชน ศูนย์ความเป็นเลิศการบริการสุขภาพและมาตรฐานวิชาชีพ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีสุขภาวะที่ดี และมีความห่วงใยให้กับบุคลากรในคณะฯ อาจารย์อาวุโส รวมถึง บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ บิดา มารดา ญาติ พี่น้อง ของบุคลากรทุกท่าน จึงได้จัดให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี อาทิ การตรวจวิเคราะห์ดูภาวะเบาหวาน ไขมันในเลือด ดูสมรรถภาพตับ ไต ตรวจภาวะเสี่ยงโรคมะเร็ง รวมถึงการตรวจพิเศษอื่นๆ ซึ่งการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นประจำจะช่วยให้เราสามารถตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่แรกเริ่ม และสามารถรู้ถึงความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่งผลให้สามารถช่วยป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคนั้นๆ ได้ ในการให้บริการครั้งนี้ได้รับความสนใจ มีผู้มาตรวจสุภาพ ทั้งสิ้น จำนวน 203 คน ณ ห้องบริการตรวจสุขภาพ 214 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา และตึกคณะเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลศิริราช

      

   

    

       

   


Search

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top