English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (ปรับปรุง ปี 2555)

๑. ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค

(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science Program in Radiological Technology

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อภาษาไทย:-

               ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค)

               ชื่อย่อ : วท.บ. (รังสีเทคนิค)

ชื่อภาษาอังกฤษ:-

              ชื่อเต็ม : Bachelor of Science (Radiological Technology)

              ชื่อย่อ : B.Sc.(Radiological Technology)

๓. วิชาเอก

               ไม่มี

๔. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

               ๑๔๕ หน่วยกิต

๕. ภาษาที่ใช้

                ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๖. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

     ๖.๑ ปรัชญาของหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ เจตคติอันดีงามเกี่ยวกับวิชาชีพและคุณค่าชีวิต มีความรอบรู้ ตลอดจนประพฤติตนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและคุณธรรมของประเทศ

     ๖.๒ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ได้บัณฑิตซึ่ง
             ๖.๒.๑ สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องมือทุกชนิดที่ใช้งานทางด้านรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและปลอดภัยจากผลของรังสีทั้งกับตนเองและผู้อื่น

             ๖.๒.๒ มีความรู้และความเข้าใจ ในคุณประโยชน์และโทษของรังสี ตลอดจนวิธีการวัดปริมาณรังสี และวิธีป้องกันอันตรายจากรังสีที่ใช้ในทางการแพทย์เป็นอย่างดี

             ๖.๒.๓ มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ มีจรรยาบรรณ และเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

             ๖.๒.๔ สามารถจัดระบบและบริหารงานในส่วนที่เกี่ยวกับนักรังสีเทคนิค ในหน่วยงานด้านรังสีวินิจฉัย รังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ได้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล

             ๖.๒.๕ มีความรู้พื้นฐานเพียงพอที่จะสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นของวิชาชีพหรือสาขาอื่นๆ

๗. ระบบการจัดการศึกษา

      ๗.๑ ระบบ เป็นระบบทวิภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

      ๗.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

      ๗.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค

              ๗.๓.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา ที่ใช้เวลา ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง และศึกษาด้วยตนเอง ๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

              ๗.๓.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลอง ๒ ถึง ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ ตั้งแต่ ๓๐ ถึง ๔๕ ชั่วโมง และศึกษาด้วยตนเอง ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ ๑๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

              ๗.๓.๓ การฝึกงาน ที่ใช้เวลาฝึก ๓ ถึง ๖ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ ๔๕ ถึง ๙๐ ชั่วโมง และศึกษาด้วยตนเอง ๑ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ ๑๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

              ๗.๓.๔ ภาคนิพนธ์ ที่ใช้เวลาการศึกษาค้นคว้า ๓ ถึง ๔ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตั้งแต่ ๔๕ ถึง ๖๐ ชั่วโมง ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต

๘. การดำเนินการหลักสูตร

      ๘.๑ วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน

              ตามที่แต่ละรายวิชากำหนดในแต่ละภาคการศึกษาตามความจำเป็นและเหมาะสม
     
      ๘.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

              ๘.๑.๑ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ ๖ (ม.๖) หรือเทียบเท่า ในสายวิทยาศาสตร์

              ๘.๑.๒ ผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของ สกอ. หรือผ่านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

๙.รายวิชา

     ๙.๑ ความหมายของรหัสวิชา

 

 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า

๓๐

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์

๑๑

- กลุ่มวิชาภาษา

 ๙

- กลุ่มวิขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

- กลุมวิชาสุขภาพและนันทนาการ ไม่น้อยกว่า ๒
ข. หมวดวิชาเฉพาะ

๑๐๙

- วิชาพื้นฐาน

๓๓

- วิชาชีพ

๗๖

ค. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า

 

 

 

 

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์

Thailand Tel: 66 2 441 4371-9 Ext. 2842, 2843 Fax: 66 2 441 4380

E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , www.mt.mahidol.ac.th

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน