English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

International Center for Medical and Radiological Technologyข้อมูลทั่วไป

             ศูนย์เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิคนานาชาติให้บริการการตรวจทางเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิคด้วยมาตรฐานระดับสากล เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอบรมสำหรับนักศึกษา และบุคลากรทางวิชาชีพทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อสุขภาวะที่ดีและยั่งยืนของปวงชน ศูนย์ฯ ยังมีหน้าที่ผลักดันงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพผ่านกระบวนการบูรณาการศาสตร์ที่หลากหลายซึ่งเป็นจุดเด่นของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ในอนาคตศูนย์ฯ จะเป็นแม่ข่ายทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิคในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์

คำขวัญ 

“บริการประทับใจ ห่วงใยดุจญาติมิตร ด้วยจิตวิญญาณแห่งวิชาชีพ”

วิสัยทัศน์   

ศูนย์เทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิคนานาชาติมุ่งสู่ความเป็นผู้นำในการให้บริการทางเทคนิคการแพทย์
และรังสีเทคนิคในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ด้วยมาตรฐานระดับสากล เพื่อสุขภาวะที่ดีและยั่งยืนของปวงชน

พันธกิจ

                               1. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และรังสีเทคนิคอย่างมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล 
                                   โดยสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้บริการแบบครบวงจร

                               2. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา และบุคลากรทางวิชาชีพ และเป็นแม่ข่ายทาง
                                   ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิคระดับประเทศ

                               3. ให้คำปรึกษาทางวิชาการ การวิจัย ตลอดจนให้การฝึกอบรมแก่บุคลากรจากนานาประเทศ 
                                   เพื่อยกระดับสมรรถนะทางวิชาชีพสู่สากล

                               4. ผลักดันศูนย์ฯ สู่การสร้างเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนของปวงชน ผ่านกระบวนการ
                                   บูรณาการศาสตร์ที่หลากหลายซึ่งเป็นจุดเด่นของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
ข้อมูลการให้บริการ

          ให้บริการทางเทคนิคการแพทย์ ได้แก่ การตรวจทางเคมีคลินิก ฮอร์โมน ตัวบ่งชี้มะเร็ง สารชีวะมวลกระดูกโลหิตวิทยา จุลชีววิทยา จุลทรรศนศาสตร์คลินิก ธนาคารเลือด ภูมิคุ้มกันวิทยา และการตัวทางอณูชีวพันธุศาสตร์ ให้บริการทางรังสีเทคนิค ได้แก่ เอกซเรย์ อัลตร้าซาวด์ การตรวจมวลกระดูก และแมมโมแกรม

โครงสร้างการบริหาร

งานเทคนิคการแพทย์

รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก/
หัวหน้าศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ
ผศ.พญ.สุมนา มัสอูดี
E-mail:
sumana.kar_at_mahidol.ac.th

    

รองหัวหน้าศุนย์ฯ
รศ. อาภาพันธ์   ศรีสรินทร์
E-mail:apapan.sri_at_mahidol.ac.th

ที่ปรึกษาระบบพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสากล
พญ. วิไลรัตน์ นุชประมูล
E-mail:wilairat.nuc_at_mahidol.ac.th

   

ที่ปรึกษา
อ. วรรณา เพ่งเรืองโรจนชัย
E-mail:
vanpeng01_at_gmail.com

     
บุคลากร    


 

 

 

ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์ ฯ
/หัวหน้างานเทคนิคการแพทย์
นางสาวทัศนียา  ชัยสถิตย์
E-mail:tassaneya.cha_at_mahidol.ac.th

                                      

 

นักเทคนิคการแพทย์
นายกรฤทธิ์ อนันต์ศิลป์
E-mail:korrarit.ana_at_mahidol.ac.th

 

 

นักเทคนิคการแพทย์
นางสาววรารัตน์ มงคลบุตร
E-mail:wararat.mon_at_mahidol.ac.th 

 

 

 นักเทคนิคการแพทย์
นางสาวสุทธิชา เพลินจิตต์
E-mail:jplernchit_at_gmail.com

นักเทคนิคการแพทย์
นางสาวมณีนุช  ทองสว่าง
E-mail:maneenooch--mt_at_hotmail.com

 

นักเทคนิคการแพทย์
นางสาวศยามล  จรรยาไพศาล
E-mail:sayamon_bee_at_hotmail.com

 

 

นักเทคนิคการแพทย์
นางสาวนภาพร  อิงอนุรักษ์สกุล
E-mail:spirit_of_fire07_at_hotmail.com

 

นักเทคนิคการแพทย์
นางสาวอภิวัลย์   จันทร์ประเสริฐ
E-mail:apiwan.cha_at_mahidol.ac.th

  

นักเทคนิคการแพทย์
นางสาวชุติกาญจน์  ส่องศรี
E-mail:atittaya.sos_at_mahidol.ac.th

 

 

นักเทคนิคการแพทย์
นายประภาส  วิเศษพานิช
E-mail:praphas51_at_hotmail.com

นักเทคนิคการแพทย์
นางสาวจิรัฐิติกาล จำปาจันทร์
E-mail:jiratthitikan.jam_at_mahidol.ac.th

    

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวศศิลิยา  สุทัศน์กุล
E-mail:sasiliya.sut_at_mahidol.ac.th

 

 

พนักงานธุรการ
นางสาวสไบพร  สุขสงวน
E-mail:sabaiporn.suk_at_mahidol.ac.th 

 

 

พนักงาน
นางสาวรุ่งขวัญ  บุญมีลาภ
E-mail:antcat_2530_at_hotmail.com

พนักงานประจำห้อง
นางสาวพรรษ์เฉลิม  ตรรกดุษฎี
E-mail:palmmy_1982_at_hotmail.com

    

พนักงานประจำห้องทดลอง ระดับ ส1
นางสาวอัมพร จันทร
E-mail:- 

    
     
งานรังสีเทคนิค    
     

 

รองหัวหน้าศูนย์ฯ/รังสีแพทย์
พญ.ศศิกาญจน์ ส่งทวีทรัพย์
E-mail:Sasii_s_at_hotmail.com

    

รังสีแพทย์
พญ.นาริฐา  กิจจรัส
E-mail:narita.kit_at_gmail.com

     

 

นักรังสีการแพทย์
นายอิษฎ์  สุบินมงคล
E-mail:itt.sub_at_mahidol.ac.th

 

นักรังสีการแพทย์
นางสาวสมลักษณ์  จำรุญสาย
E-mail:somluck.jan_at_mahidol.ac.th

 

 

นักรังสีการแพทย์
นางสาวสรารัสมิ์  อินทรักษ์
E-mail:sararas.int_at_mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอรทัย   เจากสิกร
E-mail:orathai.jao_at_mahidol.ac.th

  

พนักงานธุรการ
นางสาววรารัตน์  จำนงค์ศิลป์
E-mail:waratat.jam_at_mahidol.ac.th

  

พนักงานธุรการ
นายสุกฤษฏิ์   รอดหวัง
E-mail:sukkitd.rod_at_mahidol.ac.th

 

พยาบาล
นางสาวรัตนา  ตาลสุกเรือง
E-mail:ratta.02_at_gmail.com

    
     ติดต่อเรา

             ศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ เลขที่ 999 พุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
             โทรศัพท์ 02-849-6600 ต่อ 2215, 2216 โทรสาร 02-849-6600 ต่อ 2200

Search

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top