English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

หน่วยบริหารงานวิจัย

            มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านงานวิจัย ดำเนินการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย แจ้งผลการพิจารณาทุนแก่นักวิจัย ติดตามและตรวจสอบการโอนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย ให้การบริการการเบิกรับงบประมาณ, การเบิก/สั่งซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ วัสดุทั่วไป และวัสดุสำนักงาน การส่งรายงานความก้าวหน้า รายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานการเงินให้กับแหล่งทุนที่สนับสนุนการวิจัย ติดตามผลงานวิจัยและสัมฤทธิผลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลของคณะฯ ตลอดจนภาระกิจต่างๆ ที่รองรับพันธกิจด้าผนการวิจัยของคณะฯ

             ติดต่อหน่วยบริหารจัดการเงินทุนสนับสนุนการวิจัยได้ที่ ห้อง 810 ชั้น 8 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โทรศัพท์ 0-24421-4370-5 ต่อ 2804 โทรสาร 0-2441-4380

หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย

             หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๒ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์การรับเงินทุนและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากรัฐบาลและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมหิดลให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ควบคุมและสามารถตรวจสอบได้ จึงวางหลักเกณฑ์วิธีการรับเงินและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย และแหล่งทุนจากภายนอกไว้ดังนี้

             ข้อ ๑. เมื่อประกาศผลการพิจารณาทุนแล้ว ให้หัวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนทำการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาใดก็ได้) ในนาม “โครงการวิจัย.................” โดยกำหนดผู้มีอำนาจสั่งจ่ายเงินไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ คน แล้วสำเนาหน้าสมุดบัญชีพร้อมกรอกแบบฟอร์มใบเบิกงบประมาณโครงการฯ ให้หน่วยบริหารจัดการงานวิจัยดำเนินการโอนเงินหมวดค่าตอบแทนและค่าใช้สอยต่อไป ส่วนการหักภาษีค่าตอบแทนให้อิงตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

             ข้อ ๒. กรณีโครงการวิจัยที่มีความประสงค์จะจ้างผู้ช่วยวิจัย ให้ทำบันทึกข้อความมายังคณะฯ พร้อมแนบหนังสือแจ้งอนุมัติทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณตลอดแผนงานวิจัย สัญญาจ้างผู้ช่วยวิจัย ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร อันได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาวุฒิการศึกษา ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ใบเปลี่ยนชื่อ อย่างละ ๑ ชุด และรูปถ่ายจำนวน ๒ ใบ

             ข้อ ๓. ทั้งนี้การจ้างผู้ช่วยวิจัยตามข้อ ๒. หัวหน้าโครงการวิจัยจะต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ ๕ ของค่าจ้างตามกฎหมาย ดังนั้น ขอให้ผู้วิจัยที่ต้องการเสนอขอรับทุนครั้งต่อไปตั้งงบประมาณสำหรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมโดยบรรจุอยู่ในหมวดค่าใช้สอยไว้ตั้งแต่ยื่นเสนอการพิจารณาขอรับทุน

             ข้อ ๔. คณะฯ จะจัดทำคำสั่งจ้างผู้ช่วยวิจัยในตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่วิจัย” จากนั้นให้เจ้าหน้าที่วิจัยนำส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาใดก็ได้) ที่หน่วยบริหารจัดการงานวิจัย (หน่วยการเงินจะทำการจ่ายค่าจ้างโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเป็นรายเดือนพร้อมกับหักค่าประกันสังคม)

             ข้อ ๕. การเบิกวัสดุวิทยาศาสตร์ ให้นักวิจัยส่งแบบฟอร์มใบเบิกวัสดุวิทยาศาสตร์พร้อมแนบ ใบเสนอราคาที่หน่วยบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อเสนอผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยพิจารณาและลงนามสั่งจ่าย ภายหลังการลงนามสั่งจ่ายแล้ว เจ้าหน้าที่หน่วยบริหารจัดการงานวิจัยจะดำเนินการแจ้งผลแก่นักวิจัย จากนั้นเจ้าหน้าที่หน่วยบริหารจัดการงานวิจัยหรือนักวิจัยจึงดำเนินการสั่งซื้อวัสดุต่อไป

             ข้อ ๖. การตรวจรับวัสดุวิทยาศาสตร์ ไม่ว่ากรณีเจ้าหน้าที่หน่วยบริหารจัดการงานวิจัยเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อหรือนักวิจัยเป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อด้วยตนเอง การตรวจรับวัสดุฯ จะทำการตรวจรับพร้อมกันระหว่างนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ฯ จากนั้นเจ้าหน้าที่ฯ จะนำใบกำกับภาษี, ใบส่งของ และใบแจ้งหนี้ ส่งให้แก่หน่วยการเงินเพื่อดำเนินการเบิกจ่ายเงินต่อไป

            ข้อ ๗. การเบิกวัสดุทั่วไป จะมีการตัดจ่ายจากเงินทุนหมวดค่าวัสดุของแต่ละโครงการวิจัยโดยกำหนดให้มีการเบิกวัสดุทั่วไปทุกๆ ๓ เดือน โดยนักวิจัยสามารถส่งใบเบิกวัสดุฯ ที่หน่วยบริหารจัดการงานวิจัยก่อนภายในวันที่ ๑๐ ของเดือนตุลาคม, มกราคม, เมษายน และเดือนกรกฎาคม ส่วนกรณีที่ได้รับเงินทุนวิจัยล่าช้าและไม่ได้อยู่ในรอบเดือนที่กำหนด อนุโลมให้ส่งใบเบิกรอบแรกได้ภายใน ๑๐ วันหลังจากได้รับเงินทุนวิจัย ส่วนการเบิกรอบต่อไป จะดำเนินการตามรอบเดือนปกติ

            ข้อ ๘. ทั้งนี้เมื่อได้รับวัสดุแล้ว เจ้าหน้าที่หน่วยบริหารจัดการงานวิจัยจะทำการแจ้งนักวิจัยเพื่อรับวัสดุต่อไป

            ข้อ ๙. หากนักวิจัยประสงค์จะซื้อวัสดุทั่วไปด้วยตนเองก็สามารถทำได้ โดยส่งใบเบิกวัสดุทั่วไปพร้อมแนบใบเสร็จรับเงินที่หน่วยบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อดำเนินการเบิกเงินคืนแก่นักวิจัย * หมายเหตุ หน่วยการเงินจะเป็นผู้จัดเก็บหลักฐานการเบิกจ่าย และจัดทำรายงานการเงินให้แก่โครงการวิจัยฯ

 

แผนงานการเบิกเงินทุนวิจัย

 

แบบฟอร์มใบเบิกต่างๆ

 

บุคลากร

 
รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและวิจัย
ศ.ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

 

  หัวหน้าศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
ผศ.ดร.ธนาวุฒิ  ตันติมงคลวัฒน์
E-mail : tanawut.tan_at_mahidol.ac.th
Phone: 0-2441-4370-5 ต่อ 2718

ที่ปรึกษา
ศ.ดร.สมพนธ์  วรรณวิมลรักษ์
E-mail :sompon.wan_at_mahidol.ac.th 
 


เจ้าหน้าที่หน่วยบริการงานวิจัย
นางสาวเสวิกุล  ชูสังข์
E-mail : sewikun.cho_at_mahidol.ac.th
Phone:  02441-4370-5 ต่อ 2804

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน