English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

โครงการแลกเปลี่ยนภาษา-วัฒนธรรมสัญจรกับนักศึกษา ฯ

                  

                  คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และงานบริการการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ แลกเปลี่ยนภาษา-วัฒนธรรมสัญจรกับนักศึกษาชาวต่างประเทศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2551 ณ จังหวัดเพชรบุรี   โดยจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเยี่ยมชมพระราชวังและวัดที่สำคัญ ให้กับผู้ฝึกอบรมและนักศึกษาชาวต่างประเทศของคณะฯ โดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะเทคนิคการแพทย์เป็นมัคคุเทศก์อาสาร่วมเดินทางไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านภาษาและบุคลิกภาพของตนเอง

 

                    

                    

                    

                     

                    

                     

                     

 

 


Search

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top