English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ และสาขารังสีเทคนิค โดยในช่วงเช้านักศึกษาได้ร่วมกันทำแบบประเมิน Exit Interview และกิจกรรมถอดบทเรียนจากกระบวนการ AAR ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดี ที่อาจารย์และนักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญอันจะเป็นประโยชน์ เพื่อนำมาวิเคราะห์ และนำข้อมูลที่ได้มานั้นใช้พัฒนาหลักสูตรในโอกาสต่อไป จากนั้นในช่วงบ่ายคณะฯ ได้รับเกียรติจากคุณนนท์ อิงคุทานนท์ Program Advisor – Office of President (Co) True Corporation Plc. มาบรรยายในหัวข้อ “ การปรับตัวของบัณฑิตใหม่ในยุค Thailand 4.0 ” ต่อด้วยพิธีบายศรีผูกข้อมืออำลาสถาบัน โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ อาจารย์อาวุโส กล่าวนำสวดมนต์ และให้โอวาทร่วมกับคณาจารย์ แก่นักศึกษา ด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น นับเป็นช่วงเวลาที่ประทับใจ เกิดความรัก ความผูกพัน และความภาคภูมิใจในความเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้ว่าที่บัณฑิตในการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน