English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

Current and trend for point of care test (POCT) and molecular diagnosis of viral diseases

          เมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ และศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการศึกษา เรื่อง Current and trend for point of care test (POCT) and molecular diagnosis of viral diseases ให้กับนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 อาจารย์ และบุคลากร ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาที่จะออกไปประกอบวิชาชีพตามสถานพยาบาลต่าง ๆ ได้มีความรู้และความคุ้นเคยกับชุดทดสอบที่มีใช้ในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานแก่ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ในการเรียนรู้และลงมือทำการทดสอบสิ่งส่งตรวจกับชุดทดสอบที่มีใช้ในปัจจุบัน เพื่อการวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัส รวมทั้งการอ่านผล การแปลผล และรายงานผล โดยมีผู้แทนบริษัทจัดจำหน่ายชุดทดสอบสิ่งส่งตรวจมาแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และความคิดเห็นอื่น ๆ ให้แก่ผู้ร่วมงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ มาเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และมอบของที่ระลึกแก่ผู้แทนบริษัท ณ ห้องปฏิบัติการ 504-505 ชั้น 5 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน