English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกายนักเรียนนักเรียนที่ผ่านการการคัดเลือกในระบบ TCAS รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

          เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ จัดกิจกรรมสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย นักเรียนที่ผ่านการการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค ในระบบ TCAS รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และในโอกาสเดียวกันนี้ คณะฯ ได้จัดกิจกรรมพบปะผู้ปกครองขึ้น โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติรส พลับพลึง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ, อ.ดร. เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ และคณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ และตอบข้อซักถาม เพื่อใช้เป็นเวทีสำหรับให้ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปกครองในด้านการเรียนการสอน ความก้าวหน้าของบุตรหลาน ในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย การดูแลช่วยเหลือ ตลอดจนช่องทางการสื่อสาร เพื่อสร้างสัมพันธภาพและความร่วมมือกันระหว่างผู้ปกครอง กับทางคณะเทคนิคการแพทย์ ซึ่งในโอกาสนี้คณะเทคนิคขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกท่านที่ ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน