English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องบรรยาย 801 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและวิจัย เป็นประธานปิดการอบรมฝึกประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี จำนวน 4 คน ในโอกาสที่เข้าร่วมฝึกประสบการณ์ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2562 ณ ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนผู้เข้าอบรมทุกท่าน โดยมีคณาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยาคลินิกและเทคโนโลยีประยุกต์ ร่วมแสดงความยินดี


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน