English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry

          เมื่อวันที่ 4 – 5 เมษายน 2562 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรม ในหลักสูตรพัฒนาศักยภาพทางเทคนิคการแพทย์ด้านคุณภาพในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรทางเคมีคลินิก ในครั้งนี้จัดในหัวข้อ การวางแผนการควบคุมคุณภาพด้านการวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ (Analytical Quality Planning in Clinical Chemistry) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้อบรมเกิดความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าการวางแผนควบคุมคุณภาพในห้อง ปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตรทางเคมีคลินิกและสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เข้าร่วมอบรมและวิทยากร โดยมีบุคลากรทางเทคนิคการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก ในการนี้ศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีฯ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม และในช่วงท้ายของการอบรมได้มีพิธีมอบประกาศนียบัตร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารนโยบายและวิจัย เป็นผู้มอบใบประกาศ ณ ห้องบรรยาย 304-5 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน