English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

พิธีมอบเข็มที่ระลึกแก่นักศึกษาสาขารังสีเทคนิค ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

          เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมมอบเข็มที่ระลึกให้กับนักศึกษาสาขารังสีเทคนิค ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีมีความรู้สึกภาคภูมิใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพรังสีเทคนิค และเพื่อเป็นเกียรติภูมิแก่นักศึกษา ในการสืบทอดปณิธานของวิชาชีพ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักรังสีที่ดีมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคมต่อไป ณ ห้องประชุม 304-5 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน