English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

อบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ ครั้งที่ 2

          เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ผศ.ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษา และนายนพพร ฉิมสาคร ทีมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา และอีเลิร์นนิง มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ให้สอดคล้องกับ outcome-based learning โดยมีคณาจารย์ให้ความสนใจเข้ารับฟังและฝึกปฏิบัติการ จำนวนมาก ณ ห้องประชุม 304-5 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์


Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top