English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

พิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

          เมื่อวันพุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล (ห้อง 217) อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ภายใต้โครงการทุนการศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี ได้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จการศึกษา หลังเสร็จพิธีมอบทุนการศึกษา คณะเทคนิคฯได้มีกิจกรรมพบปะอาจารย์ที่ปรึกษา ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาได้มีการพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมีเป้าหมายเพื่อประเมินและป้องกันความเสี่ยง อันเกิดจากความไม่พร้อมของนักศึกษาในด้านต่างๆ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา อีกทั้งเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาให้ประสบความสำเร็จหรือสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง มีความสุขในการเรียน


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน