English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดอบรมในหัวข้อ “ประสบการณ์และแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย MOOCS ให้ประสบความสำเร็จ”

          เมื่อวันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 งานการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “ประสบการณ์และแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย MOOCS ให้ประสบความสำเร็จ” ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรเพื่อพัฒนา และผลิตบทเรียนรายวิชาออนไลน์ อีกทั้งสนับสนุนการนำเทคโนโลยีด้านการศึกษามาประยุกต์ใช้ รวมถึงการนำไปใช้เพื่อพัฒนาความสามารและทักษะของนักศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการนี้คณะฯ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก.ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องบรรยาย 304-305 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา


Search

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top