English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

มัชฌิมนิเทศนักศึกษา “มอบเสื้อกาวน์” ประจำปีการศึกษา 2561

          เมื่อวันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 25561 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคนิคการแพทย์และสาขารังสีเทคนิค โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ กล่าวต้อนรับนักศึกษา และร่วมบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การอยู่ร่วมกันในบ้านเทคนิคการแพทย์ MUMT”พร้อมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.วิลาสินี สุวรรณจ่าง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาสุขภาวะ สวัสดิภาพและความปลอดภัย จากนั้นอาจารย์ ดร. เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ ได้บรรยายเพิ่มเติมแก่นักศึกษาในหัวข้อ “สมรรถนะนักเทคนิคการแพทย์ในระดับอาเซียน” ซึ่งในเวลาต่อมาคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้ทำพิธีมอบเสื้อกาวน์ พร้อมมอบของที่ระลึก เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการก้าวสู่วิชาชีพ และให้นักศึกษาทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญและรับรู้บทบาทหน้าที่ความผิดชอบในวิชาชีพ ของการเป็นนักเทคนิคการแพทย์และและนักรังสีเทคนิค ที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบอาชีพอย่างแท้จริง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน