English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

หลักสูตรปริญญาตรี-โทเร่งรัด (หลักสูตร 4+1)

          เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 งานการศึกษา คณะเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ แนะแนวหลักสูตรปริญญาตรี-โทเร่งรัด วิทยาศาสตรบัณฑิตและการจัดการมหาบัณฑิต (หลักสูตร 4+1) ในสาขาการจัดการธุรกิจ ให้แก่นักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 2 เพื่อมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้ที่กำลังศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เป็นนักบริหารหรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการธุรกิจทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการบริหารจัดการธุรกิจยุคปัจจุบันซึ่งมีรูปแบบการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป เช่น ทักษะการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจบนหลักการบริหาร การจัดการ การวางแผนอย่างเป็นระบบ การวางแผนกลยุทธ์ทั้งระดับธุรกิจและองค์กรรวมถึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนา Soft Skills ที่สำคัญสำหรับนักบริหารยุคใหม่ เช่น การเจรจาต่อรอง การเสริมสร้างภาวะผู้นำ โดยมีผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.โชติรส พลับพลึง รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ และ อาจารย์ ดร.สุเทพ นิ่มสาย จาก วิทยาลัยการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องบรรยาย 201 ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน