English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมทักษะด้าน IT

          เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561 คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อเรื่อง “ การส่งเสริมทักษะด้าน IT เพื่อการพัฒนางานสำหรับบุคลากรขั้นพื้นฐานถึงมืออาชีพ” ครั้งที่ 1 ให้กับบุคลกร สายสนับสนุน เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ งานประจำด้วยไอที โดยให้มีทักษะในการใช้โปรแกรมที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน สามารถวิเคราะห์และจัดการข้อมูลได้อย่างดี อีกทั้งสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน ภายใต้วัฒนธรรมที่มุ่งเน้น “ ความผูกพันฉันท์ครอบครัว ” โดยมีอาจารย์ ดร.ลิขิต ปรียานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและจัดการความรู้ เป็นวิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศาลายา


Search

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top