English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

การจัดฝึกอบรมระยะสั้น

             คณะฯ มีนโยบายในการพัฒนายกระดับความรู้ให้กับบุคลากรของหน่วยงานห้องปฏิบัติการให้สามารถเข้าใจ เข้าถึงความรู้และวิทยาการใหม่ในด้านการตรวจวิเคราะห์ เพื่อให้สามารถนำกลับไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการบริการในหน่วยงานของตนเอง ในส่วนการบรรยายวิชาการบุคลากรภายในคณะฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิชาการ ให้กับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งยังมีงานเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยเป็นแผ่นพับและหนังสือ นอกจากนี้ทางคณะเทคนิคการแพทย์ ได้สนองพระมหากรุณาธิคุณในโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เริ่มในปี พ.ศ.2545 เพื่อให้ห้องปฏิบัติการในประเทศเพื่อนบ้านมีคุณภาพและมาตรฐานเช่นเดียวกันจวบจนถึงปัจจุบัน

 

การบรรยายทางวิชาการ

             - ในปี 2008 บุคลากรภายในคณะได้รับเชิญเป็นวิทยากร/กรรมการวิชาชีพ/กรรมการวิชาการให้กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ จำนวน 36 ราย /จำนวน 130 ครั้ง โดย มีร้อยละของอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมประจำที่เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพ ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำเป็น 49.315

             - งานเผยแพร่ความรู้และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยเป็นแผ่นพับ/หนังสือ 12,000 เล่ม และมีผู้รับบริการ 12,570 ราย

 

การจัดฝึกอบรมระยะสั้น (Short course training)

 

ในปี 2012 คณะฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมสำหรับบุคลากรทางห้องปฏิบัติการจากในและต่างประเทศดังนี้

จากประเทศภูฏาน จำนวน 27 คน ในหลักสูตร

       - Diagnostic Radiography CT/ MRI/ MRI CR/DR

       - Parasitology

       - Diagnostic in Virology 

       - Mycobacteriology

       - Hematology

       - Preparation of Control Material in Clinical Hematology

       - Preparation of Control Material in Clinical Chemistry

       - Gender HIV/Aids and Reproductive Health

       - Quality Management and Laboratory Accreditation

       - Internal Quality Control for Clinical Laboratory

 

ในปี 2011 คณะฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมสำหรับบุคลากรทางห้องปฏิบัติการจากในและต่างประเทศดังนี้

จากประเทศภูฏาน จำนวน 7 คน ในหลักสูตร

       - Diploma in Mamography

       - Diploma on Medical Parasitology and Quality Assurance Program in Parasitology

       - Trainning Course on Basic Quality Assurance in the Clinical Chemistry Laboratory and Instrumentation

 

ในปี 2010 คณะฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมสำหรับบุคลากรทางห้องปฏิบัติการจากในและต่างประเทศดังนี้

จากประเทศภูฏาน จำนวน 5 คน ในหลักสูตร

        - Diploma Course in Diagnostic Radiography (Digital) / (Mamography)

        - Diploma Course in Clinical Chemistry

        - Diploma Course in Blood Bank

        - Diploma Course in Cytology

 

ในปี 2008 คณะฯ ได้มีการจัดฝึกอบรมสำหรับบุคลากรทางห้องปฏิบัติการจากในและต่างประเทศดังนี้

             - บริการ ศึกษาดูงานและให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 ครั้ง

             - ให้บริการการฝึกอบรมแก่บุคลากรทางห้องปฏิบัติการจากต่างประเทศ

             จากประเทศภูฏาน จำนวน 5 คน ในหลักสูตร

             - Diploma Course in Clinical Cytology

             - Diploma Course in Diagnostic Radiography

             - Diploma Course in Sexually Transmitted Infections and HIV/AIDS Laboratory Diagnosis and Quality Assurance

             จากประเทศภูฏาน จำนวน 6 คน ในหลักสูตร

             - Diploma Course in Clinical Cytology

             - Diploma Course in Diagnostic Radiography

             - Diploma/Certificate on Medical Parasitology and Quality Assurance Program in Parasitology

             จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 5 คน ในหลักสูตร

             - Diploma Course in Medical Laboratory Diagnosis Program

             จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตย เกาหลี จำนวน 2 คน ในหลักสูตร

             - Diploma Course in Current Technology in Clinical Laboratory

             - ให้บริการการฝึกอบรมแก่บุคลากรทางห้องปฏิบัติการจากในประเทศ จำนวน 1 ครั้ง ได้แก่

             - การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟื้นฟูความรู้ในการตรวจวินิจฉัยพยาธิโปรโตซัวในลำไส้ รุ่นที่ 3 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 55 ราย

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน