English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ผลิตสารตัวอย่างในการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์

ในด้านการผลิตสารควบคุมคุณภาพและสื่อการสอนนั้น เป็นผลสืบเนื่องจากการวิจัยเพื่อพัฒนาของคณะเทคนิคการแพทย์ ในการที่จะยกระดับงานวิจัยไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งพาตนเองและการขยายผลใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สามารถผลิตใช้ได้เองภายในประเทศ ให้บริการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ลดการนำเข้าสารควบคุมและสื่อการสอนที่มีราคาแพงจากต่างประเทศ ดังนั้นคณะเทคนิคการแพทย์ได้ดำเนินการจัดตั้ง
           - โครงการผลิตน้ำยาวิเคราะห์และซีรั่มแห้งเพื่อพัฒนาคุณภาพ
           - โครงการการผลิตตัวอย่างตรวจทางจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
เพื่อเป็นแหล่งในการผลิตตัวอย่างตรวจและน้ำยาการวิเคราะห์ให้กับหน่วยงานที่สนใจ

         

 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน