English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

“ MUMT ผูกพัน ร่วมใจกัน ก้าวทันอนาคต ”

          คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560 “ MUMT ผูกพัน ร่วมใจกัน ก้าวทันอนาคต ” ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2560 โดยสัมมนาในครั้งนี้คณะทำงานได้จัดให้มีการวิเคราะห์ทบทวนระบบงาน เพื่อการระดมสมองจัดทำแผนกลยุทธ์ มาตรการ และโครงการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการทำงานที่มุ่งให้เกิดประสิทธิผล ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) โดยจัดกลุ่มแบ่งตาม ภาควิชา, ศูนย์, สถาน และสำนักงานคณบดี นอกจากนี้คณะได้จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีในการทำงานเป็นทีม ผ่านรูปแบบกิจกรรม Refreshment, กลุ่มสัมพันธ์ และในงานคืนส่งท้ายกิจกรรมของการสัมมนาคณะ ได้จัดให้บุคลากรใหม่ เตรียมการแสดงที่นับว่าเป็นการนำเอาความสามารถเฉพาะตัวมานำเสนอ สร้างความประทับใจและความสนุกสนานให้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้อีกด้วย


Search

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top