English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข

          การเตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 “เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข” คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลียมหิดล จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข” แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคนิคการแพทย์ และรังสีเทคนิค ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ 1 และให้นักศึกษาได้รู้จักตนเอง/ผู้อื่น อีกทั้งให้นักศึกษาเล็งเห็นคุณค่าของตนเองและ รู้จักการทำงานร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลายพร้อมเข้าใจการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง โดยเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ ชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมีคณาจารย์ บุคลากรและทีมวิทยากรรับเชิญมาร่วมดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การฝึกสมาธิ การเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งนักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมกันภายใต้ความสุข สนุกสนาน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน