English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

“สุข..สัญจร”

          เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะทำงานเสริมสร้างความสุข"MRT Smart Life"ได้จัดกิจกรรม “สุข..สัญจร” ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้ร่วมกิจกรรมเข้าใจตัวเอง รู้ตัว เข้าถึงความจริง ทำให้เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโลกและผู้อื่น


Search

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top