English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์ “โครงการเสริมสร้างความสุข”

          ตามที่คณะเทคนิคการแพทย์ ได้กำหนดมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ด้านที่ 5 ว่าด้วยการมุ่งสู่สถาบันที่มีชีวิตชีวา โดยมุ่งเน้นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้บุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงานที่ดีผ่านการสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งด้านวัตถุปัจจัยภายนอก สถานที่ทำงาน วัสดุอุปกรณ์ต่าง สิ่งแวดล้อมที่ดี และที่สำคัญคือการมีสุขภาพร่างกายที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรง ดังนั้นเมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 คณะจึงได้จัดกิจกรรม “กายดี ใจดี งานเป็นเลิศ” ขึ้นเพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีให้กับบุคลากร อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ และการทำงานร่วมกันของบุคลากรภายในคณะฯ และมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทำให้สามารถต่อยอดจนเกิดผลงานเพื่อขอความก้าวหน้าในสายงานได้ ภายในงานมีกิจกรรมการรายการผลสถานะสุขภาพ /ความเครียดของบุคลากร โดยใช้ Application “Mobile Healthy”, การบรรยายพิเศษในหัวข้อ Office Syndrome และ “MRT Dancing” ซึ่งเป็นการสาธิตการยืดเหยียด คลายกล้ามเนื้อเพื่อป้องกันการเกิดOffice Syndromeโดยวิทยากรจากคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา


Search

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top