English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

แนวทางการปฏิบัติตน...เมื่อออกไปสู่การฝึกภาคปฏิบัติ !

          ในวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.กุลชาติ จังภัทรพงศา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรม และคณาจารย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกงานให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมทั้งด้านความรู้ทางวิชาชีพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมของการทำงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้สอดแทรกความรู้ในด้านต่างๆ อาทิ การนำความรู้ทางวิชาชีพไปประยุกต์ใช้ การวางตน การทำงานเป็นทีม การสร้างภาวะผู้นำ การจับประเด็นเพื่อสร้างโอกาสและปัญหา การคิดวิเคราะห์ การวางแผนการทำงานและมุ่งผลสำเร็จ และการปฏิบัติตนเมื่อออกไปสู่การฝึกภาคปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา


Search

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top