English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

เตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 “เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข”

          คณะเทคนิคการแพทย์ได้จัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข” แก่นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 และให้นักศึกษาได้รู้จักตนเอง/ผู้อื่น อีกทั้งให้นักศึกษาเล็งเห็นคุณค่าของตนเอง และรู้จักการทำงานร่วมกันบนความแตกต่างที่หลากหลายพร้อมเข้าใจการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง โดยเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การฝึกสมาธิ การเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งนักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 และชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล


Search

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top