English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ชื่อปริญญา

               ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (เทคนิคการแพทย์)        

               ปร.ด. (เทคนิคการแพทย์)

 

วัตถุประสงค์

เป้าหมายของการผลิตดุษฎีบัณฑิตทางสาขาเทคนิคการแพทย์ มุ่งเน้นการสร้างนักวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์  และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณาจารย์ของหลักสูตรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาวิชา  เพื่อเอื้อโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกทำงานวิจัยได้ตามความถนัดและตามความต้องการ  เช่น  งานวิจัยทางด้านโลหิตวิทยา  จุลชีววิทยา ไวรัสวิทยา  วิทยาภูมิคุ้มกัน  เคมีคลินิก  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับปรสิต  อนุมูลอิสระ  การควบคุมการแสดงออกของยีน  และอณูชีววิทยา  เป็นต้น          ดุษฎีบัณฑิตที่สำเร็จจากหลักสูตรนี้จะเป็นผู้ที่มีความรอบรู้และความสามารถ ดังต่อไปนี้1  วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเนื้อหาสาระทางวิชาการทางด้านความรู้พื้นฐานและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการทางคลินิก2  สามารถศึกษาค้นคว้า  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 3  ประยุกต์ใช้แนวความรู้ความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์กับงานวิจัยด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถ    สร้างสรรหรือนำเสนอโครงการวิจัยและทำงานวิจัยได้ด้วยตนเอง4  สามารถใช้ภาษาสากลในการติดต่อสื่อสารในระดับนานาชาติได้ทั้งการพูด การเขียน การถ่ายทอดและ    แลกเปลี่ยนทักษะทางวิชาการในสาขาเทคนิคการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่นได้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

    

  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจาก สถาบันอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัยรับรอง ด้วยคะแนนเกียรตินิยม หรือ

  • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยได้ แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.5

  • สอบผ่านภาษาอังกฤษโดยมีคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป

  • ผู้ที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าว อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเพื่อคัดเลือกเข้า ศึกษาตามดุลยพินิจ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน