English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

หลักสูตรการศึกษา

หลักสูตรในคณะเทคนิคการแพทย์


1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี)
        -   สาขาเทคนิคการแพทย์
            จำนวนที่รับเข้าศึกษา 100-130 คน/ปีการศึกษา
        -   สาขารังสีเทคนิค
            จำนวนที่รับเข้าศึกษา 60-80 คน/ปีการศึกษา

2. โครงการพิสิฐวิธาน     

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
        -   สาขาเทคนิคการแพทย์
            จำนวนที่รับเข้าศึกษา 10-20 คน/ปีการศึกษา
        -   สาขารังสีเทคนิค
            จำนวนที่รับเข้าศึกษา  5  คน/ปีการศึกษา

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาเทคนิคการแพทย์
        -   แบบ 1 (ทำวิจัยและศึกษารายวิชาตามความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา)
            จำนวนที่รับเข้าศึกษา 1-3 คน/ปีการศึกษา
        -   แบบ 2 (ศึกษาวิชาบังคับ วิชาเลือกและทำวิจัย)
            จำนวนที่รับเข้าศึกษา  5-10  คน/ปีการศึกษา

5. หลักสูตรฝึกอบรม หลังปริญญาเอก          

6. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นระดับชาติและนานาชาติ

7. โครงการปริญญาตรี-โทเร่งรัด วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) และ การจัดการมหาบัณฑิต(การจัดการธุรกิจ)

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน