English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรม “สุขภาพดีเริ่มต้นได้.....ด้วยตนเอง”

 

                 ด้วยคณะเทคนิคการแพทย์มุ่งเป็นผู้นำในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชน และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา คณะฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเป็นองค์กรแห่งสุขภาพดี เป็นตัวอย่างในการสร้างเสริมสุขภาพ ดังนั้น เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา คณะฯ จัดกิจกรรม “สุขภาพดีเริ่มต้นได้.....ด้วยตนเอง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ.วิไลรัตน์ นุชประมูล หัวหน้าศูนย์เทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคนานาชาติ และรองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ กาญจนาภิเษก เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการอ่านผลการตรวจสุขภาพประจำปีด้วยตนเอง ซึ่งให้ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ความหมายของผลการตรวจค่าต่างๆ เชื่อมโยงกับการทำงานของอวัยวะหรือโรค เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอ่านผลการตรวจสุขภาพประจำปีเบื้องต้นด้วยตนเองและขยายความรู้สู่คนรอบข้างได้ นับว่าเป็นการดูแลสุขภาพขั้นต้นที่สามารถทำเองได้อย่างง่ายๆ และสามารถป้องกัน และลดความเสี่ยงในการเกิดโรคที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ โดยเฉพาะหากพบว่าคนในครอบครัวเคยมีประวัติเป็นโรคร้ายแรง จะได้รีบทำการรักษาได้ทันที อีกด้วย ในการบรรยายครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรสายสนับสนุนให้ความสนใจเข้ารับฟังการบรรยาย และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมซักถาม ณ ห้องบรรยาย304-5 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ ศาลายา

      

       

        

       

      

 

 

 


Search

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top