English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

การตรวจติดตามภายใน ตามข้อกำหนด ISO 15189 : 2007 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553

 

 

                    เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2553  คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการการตรวจติดตามภายใน เพื่อเฝ้าระวัง ตามข้อกำหนด ISO 15189 : 2007 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2553 ให้กับห้องปฏิบัติการสถานเวชศาสตร์ชันสูตร โดยในการดำเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการทดสอบได้อย่างต่อเนื่อง

 

                                       

                                       

                                        

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

                                       

 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน