English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

Research News

Title Filter 

Display # 
# Article Title
1 หลักเกณฑ์และอัตราการเก็บค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน สาขา สังคมศาสตร์ พ.ศ. 2553
2 เปิดรับโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนทุนเพื่อการวิจัยทางการแพทย์ การพยาบาล และการสาธารณสุข
3 ทำเนียบโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2552
4 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง “ความร่วมมือระหว่างส่วนงาน ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ในการกำกับดูแลโครงการวิจัยลักษณะพหุสถาบัน ประเภทสหสาขาวิชา (Multidisciplinary Research Project)”
5 ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร “สุโขทัยธรรมาธิราชปีที่ 24 ฉบับที่ 1”
7 สำนักงานบริหารการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ เชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร “เทคโนโลยีภาคใต้”
8 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง วัฒนธรรมของแต่ละประเทศเพื่อประโยชน์ในการจัดทำความร่วมมือด้านการวิจัย
9 ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยในภูมิภาคเอเชียของมูลนิธิเกาหลีเพื่อการศึกษาขั้นสูงฯ เปิดรับสมัครโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนประจำปี พ.ศ.2554
10 โครงการประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ “ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์ คือ ศิลปากร”
11 มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา เชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ใน “วารสารนเรศวร พะเยา”
12 รับสมัครสอบชิงทุนเพื่อการวิจัยและการสอน Fulbright Thai Visiting Scholar Program และทุน Fulbright-Junior Research Scholarship Program ประจำปี 2554
13 เชิญร่วมชมและเสนอผลงานนิทรรศการงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2554
14 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการวิจัยตามโครงการทุนอุดหนุนการวิจัยร่วม (Joint Research Program)
15 เชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี 2553
16 ถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร “กาสะลองคำ”
17 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เชิญส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ใน “วารสารปัญญาภิวัฒน์”
18 มูลนิธิโรคหืดแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครเพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัย
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
20 สมาคมส่งเสริมการวิจัย ขอเชิญส่งบทความทางวิชาการลงตีพิมพ์ในวารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย

Page 1 of 2

«StartPrev12NextEnd»

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top