English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
 • Faculty of Medical Technology, Mahidol University
 • Faculty of Medical Technology, Mahidol University
 • Faculty of Medical Technology, Mahidol University
 • Image 1 Caption
 • Image 2 Caption
 • Image 3 Caption
 • Image 4 Caption
 • Image 5 Caption
 • Image 6 Caption

คณะเทคนิคการแพทย์จัดกิจกรรมR2R หัวข้อ “การเขียนโครงร่างและกระบวนการวิจัย”

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเทคนิคการแพทย์ โดยหน่วยพัฒนาบุคลากรและการเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรม R2R หัวข้อ “การเขียนโครงร่างและกระบวนการวิจัย”ภายใต้โครงการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย R2R

 

คณะเทคนิคการแพทย์ให้ความรู้เรื่องสารเคมีตกค้างและสารปนเปื้อนในผัก ผลไม้

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะเกษตรอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในโอกาสที่มาศึกษาดูงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ศักยภาพเกษตรกร และจัดทำแผนการพัฒนาเกษตรกร (Smart Farmer)

 

Give the gift of life หนึ่งหยดแห่งการให้ มอบน้ำใจสู่ปวงชน

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ

 

คณะเทคนิคการแพทย์นำคณะผู้เข้าอบรมจาก สปป.ลาว ชมพระบรมมหาราชวัง

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำบุคลากรทางการแพทย์ ที่เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 

  

 1. Piacham T, Isarankura-Na-Ayudhya C, Prachayasittikul V. Quercetin-imprinted polymer for Anthocyanin extraction from mangosteen pericarp. Materials Science and Engineering: C. 2015; In press.  
 2. Bunyakul N, J. Baeumner A. Combining Electrochemical Sensors with Miniaturized Sample Preparation for Rapid Detection in Clinical Samples. Sensors. 2015;15:547-64
 3. Bunyakul N, Saesor J, Promptmas C. QCM DNA-based sensor for cholera toxin gene detection. Clinica Chimica Acta. 2015; In press  
 4. Chaiyo S, Siangproh W, Apilux A, Chailapakul O. Highly selective and sensitive paper-based colorimetric sensor using thiosulfate catalytic etching of silver nanoplates for trace determination of copper ions. Analytica Chimica Acta. 2015; In press
 5. Apilux1 A, Isarankura-Na-Ayudhya C, Tantimongcolwat1 T, Prachayasittikul V. Paper-based Acetylcholinesterase Inhibition Assay Combining a Wet System for Organophosphate and Carbamate Pesticides Detection. EXCLI Journal. 2015; In press
 6. Chan-on W, Thi Bich Huyen N, Songtawee N, Suwanjang W, Prachayasittikul S, Prachayasittikul V. Quinoline-based clioquinol and nitroxoline exhibit anticancer activity inducing FoxM1 inhibition in cholangiocarcinoma cells. Drug Design, Development and Therapy. 2015; In press  
 7. Boonpangrak S, Cherdtrakulkiat R, Pingaew R, Manum P, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Antimicrobial and cytotoxic acetogenin from Polyalthia debilis. Journal of Applied Pharmaceutical Science. 2015;In press
 8. Cherdtrakulkiat R, Boonpangrak S, Pingaew R, Prachayasittikul S, Ruchirawat S,Prachayasittikul V. Bioactive triterpenoids, antimicrobial, antioxidant and cytotoxic activities of Eclipta prostrata Linn. Journal of Applied Pharmaceutical Science. 2015;In press  
 9. Khemthongcharoen N, Wonglumsom W, Suppat A, Jaruwongrungsee K, Tuantranont A, Promptmas C. Piezoresistivemicrocantilever-basedDNAsensorforsensitive detectionofpathogenic Vibriocholerae O1 infoodsample. Biosensors andBioelectronics. 2015;63:347-53
 10. Nantasenamat C, Worachartcheewan A, Jamsak S, Preeyanon L, Shoombuatong W, Simeon S, Mandi P, Isarankura-Na-Ayudhya C, Prachayasittikul V. “AutoWeka: Towards an Automated Data Mining Software for QSAR and QSPR Studies”, Artificial Neural Networks: Methods and Applications. Methods in Molecular Biology (Book Chapter). 2015, ISBN-13 978-1-4939-2238-3
 11. Eiamphungporn W, Yainoy S, Prachayasittikul V. Angiopep-2-Mediated Delivery of Human Manganese Superoxide Dismutase in Brain Endothelial Cells and its Protective Effect Against Oxidative Stress. International Journal of Peptide Research and Therapeutics. 2015;21:63–71
 12. Sinthupoom N, Prachayasittikul V, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Nicotinic acid and derivatives as multifunctional pharmacophores for medical applications. European Food Research and Technology. 2015;240:1–17
 13. Saengdee P, Chaisriratanakul W, Bunjongpru W, Sripumkhai W, Srisuwan A, Jeamsaksiri W, Hruanun C, Poyai A, Promptmas C. Surface modification of silicon dioxide, silicon nitride and titanium oxynitride for lactate dehydrogenase immobilization. Biosensors and Bioelectronics. 2015;67:134-8

More

ขอแสดงความยินดี

ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


รศ.ดร.พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์

ได้รับราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

Read more >>


รศ.พรรณี พิเดช

นักเทคนิคการแพทย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


รศ.ดร.พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์

ได้รับราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

Read more >>


รศ.พรรณี พิเดช

นักเทคนิคการแพทย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


รศ.ดร.พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์

ได้รับราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

Read more >>


รศ.พรรณี พิเดช

นักเทคนิคการแพทย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


รศ.ดร.พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์

ได้รับราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

Read more >>


รศ.พรรณี พิเดช

นักเทคนิคการแพทย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


รศ.ดร.พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์

ได้รับราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

Read more >>


รศ.พรรณี พิเดช

นักเทคนิคการแพทย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


รศ.ดร.พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์

ได้รับราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

Read more >>


รศ.พรรณี พิเดช

นักเทคนิคการแพทย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


รศ.ดร.พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์

ได้รับราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

Read more >>


รศ.พรรณี พิเดช

นักเทคนิคการแพทย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


รศ.ดร.พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์

ได้รับราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

Read more >>


รศ.พรรณี พิเดช

นักเทคนิคการแพทย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


รศ.ดร.พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์

ได้รับราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

Read more >>


รศ.พรรณี พิเดช

นักเทคนิคการแพทย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


รศ.ดร.พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์

ได้รับราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

Read more >>


รศ.พรรณี พิเดช

นักเทคนิคการแพทย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


รศ.ดร.พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์

ได้รับราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

Read more >>


รศ.พรรณี พิเดช

นักเทคนิคการแพทย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


รศ.ดร.พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์

ได้รับราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

Read more >>


รศ.พรรณี พิเดช

นักเทคนิคการแพทย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


รศ.ดร.พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์

ได้รับราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

Read more >>


รศ.พรรณี พิเดช

นักเทคนิคการแพทย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


รศ.ดร.พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์

ได้รับราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

Read more >>


รศ.พรรณี พิเดช

นักเทคนิคการแพทย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


รศ.ดร.พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์

ได้รับราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

Read more >>


รศ.พรรณี พิเดช

นักเทคนิคการแพทย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


รศ.ดร.พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์

ได้รับราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์

Read more >>


รศ.พรรณี พิเดช

นักเทคนิคการแพทย์ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อวิชาชีพ

Read more >>


วีดิทัศน์แนะนำคณะฯ

This text will be replaced

ค้นหา

MT Job

2 Research Assistant positions are available at the Center of Data Mining and Biomedical Informatics, Faculty of Medical Technology, Mahidol University Read More>>


ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ปฎิบัติการ ณ สถานเวชศาสตร์ชันสูตร อ่านต่อ >>  
 

MUMT QR-Code
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2553 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล Download Internet Explorer 8 ด้านบน