English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)
 • Faculty of Medical Technology, Mahidol University
 • Faculty of Medical Technology, Mahidol University
 • Faculty of Medical Technology, Mahidol University
 • Image 1 Caption
 • Image 2 Caption
 • Image 3 Caption
 • Image 4 Caption
 • Image 5 Caption
 • Image 6 Caption

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการอบรมหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง

เพื่อเป็นการมุ่งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพนักเทคนิคการแพทย์ ให้สามารถดูแลและสร้างเสริมสุขภาพแก่ปวงชนโดยใช้ปัจจัยการดูแลถึงระดับโมเลกุลรวมถึงเพิ่มทักษะความป็นผู้นำและการสื่อสารเพื่อนำไปสู่ความเป็นผู้นำด้านการส่งเสริมสุขภาพชุมชนด้วยการใช้กระบวนการทางชีวสารสนเทศเข้ามาเสริมสำหรับการพัฒนางานบริการด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิอย่างมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น

 

 

แสดงความยินดีแด่บุคลากร คณะเทคนิคการแพทย์ ในกีฬา “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อการมีสุขภาพพลานามัยที่ดีของบุคลากร สร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของแต่ละสถาบัน โดยแต่ละปีจะมีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน และมีสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559 คณะเทคนิคการแพทย์ ได้จัดสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย นักเรียนที่ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อคณะเทคนิคการแพทย์ สาขาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิคระบบแอดมิดชั่นกลาง ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

 

คณะเทคนิคการแพทย์ จัดการบรรยาย "การจัดระบบสารเคมี"

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยต่อนักศึกษา บุคลากร และผู้เข้ามาใช้บริการในมหาวิทยาลัย โดยได้กำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการความปลอดภัยด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุมทุกภารกิจ

 

 

สโมสรนักศึกษาฯ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2559 สโมสรนักศึกษาเทคนิคการแพทย์และรังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ บ้านศิลาชล หาดแม่รำพึง จังหวัดระยอง ในโอกาสที่คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาฯ ชุดปัจจุบัน กำลังจะหมดวาระลง

 

 

คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 7.00 น. ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรลดา นุชน้อย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายคลังและบริหารสินทรัพย์ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนโดยรอบ ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พร้อมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

  

 1. Chaichana A, Tocharoenchai C. Development of a software tool for an internal dosimetry using MIRD method. Journal of Physics : Conference Series. 2016;DOI 10.1088/1742-6596/1/012056 
 2. Masunun P, Tangboonduangjit P, Dumrongkijudom N. Comparison of build-up region doses in oblique tangential 6 MV photon beams calculated by AAA and CCC algorithms in breast Rando phantom. Journal of Physics : Conference Series. 2016;DOI 10.1088/1742-6596/1/012022 
 3. Jongkreangkrai C, Vichianin Y, Tocharoenchai C, Arimura H. Computer-aided classification of Alzheimer’s disease based on support vector machine with combination of cerebral image features in MRI. Journal of Physics : Conference Series. 2016;DOI 10.1088/1742-6596/1/012022 
 4. Bura W, Tangboonduangjit P, Damrongkijudom N. Comparison of vidar dosimetry advantage pro and epson perfection V700 scanner in densitometry of radiochomic EBT2 film in measurement of high dose gradient. Journal of Physics : Conference Series. 2016;DOI 10.1088/1742-6596/1/012018 
 5. Kanphet J, Suriyapee S, Dumrongkijudom N, Sanghangthum T, Kumkhwao J, Wisetrintong M. The systematic and random errors determination using realtime 3D surface tracking system in breast cancer. Journal of Physics : Conference Series. 2016;DOI 10.1088/1742-6596/694/1/012005
 6. Simeon S, Supjuth O, Laphins M, Nabu S, Anuwongcharoen N, Prachayasittikul V, Wikberg J.E.S, Nantasenamat C. Origin of aromatase inhibitory activity via proteochemometric modeling. Peer J. 2016;DOI 0.7717/peerj.1979
 7. Huyen N.T.B, Prachayasittikul V, Chan-On W. Anoikis-resistant cholangiocarcinoma cells display aggressive characteristics and increase STAT3 activation. Journal of Hepato-Billiary-Pancreatic Sciences. 2016;In press
 8. Pingaew R, Prachayasittikul V, Mandi P, Nantasenamat C, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Synthesis and molecular docking of 1,2,3-triazole-based sulfonamides as aromatase inhibitors. Bioorganic and Medicinal Chemistry. 2015;23:3472-80 
 9. Wiboonchutikul S, Manosuthi W , Likanonsakul S, Sangsajja C , Kongsanan P, Nitiyanontakij R,  Thientong V, Lerdsamran H ,Puthavathana P. Lack of transmission among healthcare workers in contact with a case of Middle East respiratory syndrome coronavirus infection in Thailand. Antimicrobial Resistance and Infection Control. 2016;DOI  10.1186/s13756-016-0120-9 
 10. Suwanjang W, Abramov A.Y., Charngkaew K, Govitrapong P, Chetsawang B. Melatonin prevents cytosolic calcium overload, mitochondrial damage and cell death due to toxically high doses of dexamethasone-induced oxidative stress in human neuroblastoma SH-SY5Y cells. Neurochemistry International. 2016;97:34-41 
 11. Wongkidakarn S, McHenry AM, Sattabongkot J, Adams JH, Chootong P. Strain-Transcending Inhibitory Antibodies against Homologous and Heterologous Strains of Duffy Binding Protein region II. PLoS ONE. 2016;DOI 10.1371/0154577
 12. Boonpangrak S, Lalitmanat S, Suwanwong Y, Prachayasittikul S, Prachayasittikul V. Analysis of Ascorbic Acid and Isoascorbic Acid in Orange and Guava Fruit Juices Distributed in Thailand by LC-IT-MS/MS. Food Analytical Methods. 2016;9(6):1616-26
 13. Ruangrung K, Suptawiwat O, Maneechotesuwan K, Boonarkart C, Chakritbudsabong W, Assawabhumi J, Bhattarakosol P, Uiprasertkul M, Puthavathana P, Wiriyarat W, Jongkaewwattana A, Auewarakul P. Neuraminidase Activity and Resistance of 2009 Pandemic H1N1 Influenza Virus to Antiviral Activity in Bronchoalveolar Fluid. Journal of Virology. 2016;90(9):4637-46
 14. Seenprachawong K, Nuchnoi P, Nantasenamat C, Prachayasittikul V, Supokawej A. Computational identification of miRNAs that modulate the differentiation of mesenchymal stem cells to osteoblasts. Peer J. 2016;DOI 10.7717/peerj.1976
 15. Anuwongcharoen N, Shoombuatong W, Tantimongcolwat T, Prachayasittikul V, Nantasenamat C. Exploring the chemical space of influenza neuraminidase inhibitors. Peer J. 2016;DOI 10.7717/peerj.1958
 16. Kamprom W, Kheolamai P, U-Pratya Y, Supokawej A, Wattanapanitch M, Laowtammathron C, Roytrakul S, Issaragrisil S. Effects of mesenchymal stem cell-derived cytokines on the functional properties of endothelial progenitor cells. European Journal of Cell Biology. 2016;95(3-5):153-63
 17. Changsom D, Lerdsamran H, Wiriyarat W, Chakritbudsabong W, Siridechadilok B, Prasertsopon J, Noisumdaeng P, Masamae W, Puthavathana P. Influenza neuraminidase subtype N1: Immunobiological properties and functional assays for specific antibody response. PLoS ONE. 2016;11(4):e0153183
 18. Chaiyo S, Apiluk A, Siangproh W, Chailapakul O. High sensitivity and specificity simultaneous determination of lead, cadmium and copper using μpAD with dual electrochemical and colorimetric detection. Sensors and Actuators, B : Chemical. 2016;233:540-9
 19. Kitidee K, Khamaikawin w, Thongkum w, Tawon Y, Cressey T.R, JevprasesphantR, Kasinrerk w. Expedient screening for HIV-1 protease inhibitors using a simplified immunochromatographic assay. Journal of Chromatography B. 2016;In press
 20. Cherdtrakulkiat R, Boonpangrak S, Sinthupoom N, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. Derivatives (halogen,nitroandamino) of 8-hydroxyquinoline with highly potent antimicrobial and antioxidant activities. Biochemistry andBiophysics Reports. 2016;6:135-141
 21. Olivera G.C., Ren X, Vodnala S.K., Lu J, Coppo L, Leepiyasakulchai C, Holmgren A, Kristensson K, Rottenberg M.E. Nitric Oxide Protects against Infection-Induced Neuroinflammation by Preserving the stability of the Blood-Brain Barrier. PLOS Pathogens. 2016;DOI 10.1371/1005442
 22. Maahittikul A, Kittichathanakul T, To-Im J, Nacapunchai D. Knowledge, Behavior, and Free-Living Amoebae Contamination of Cosmetic Contact Lens Among University Wearers in Thailand: A Cross-Sectional Study. Eye and Contact Lens. 2016;In press
 23. Phelfong J, Supokawej A, Wattanapanitch M, Kheolamai P, U-pratya Y, Issaragrisil S. Cell type of origin influences iPSC generation and differrntiation to cells of The hematoendothelial lineage. Cell and Tissue Research. 2016;In press
 24. Euanorasetr J, Junhom M, Tantimavanich S, Vorasin O, Munyoo B, Tuchinda P, Panbangred W. Halogenated benzoate derivatives of altholactone with improved anti-fungal activity. Journal of Asian Natural Products Research. 2015;In press
 25. Jansaento W, Jangpatarapongsa K, Polpanich D, Wonglumsom W. Detection of Campylobacter DNA using magnetic nanoparticles coupled with PCR and a colorimetric end-point system. Food Science and Biotechnology. 2016;25(1):193-8
 26. Prachayasittikul V, Prachayasittikul V. P-Glycoprotein Transporter in Drug Development.  EXCLI JOURNAL. 2016;15:113-8
 27. Phopin K, Sinthupoom N, Treeratanapiboon L, Kunwittaya S, Prachayasittikul S, Ruchirawat S, Prachayasittikul V. AntImalarial and AntImicrobial Activities of 8-Aminoquinoline-Uracils Metal Complexes. EXCLI JOURNAL. 2016;15:144-52 
 28. Rutardottir S, Karnaukhova E, Nantasenamat C, Songtawee N, Prachayasittikul V, Rajabi M, Rosenlof L.W, Alayash A.I., Akerstrom B. Structural and biochemical characterization of two heme binding sites on α1-microglobulin using site directed mutagenesis and molecular simulation. Biochimica et Biophysica Acta-Proteins and Proteomics. 2016;1864:29-41
 29. Simeon S, Moller R, Almgren D, Li H, Phanus-umporn C, Prachayasittikul V, Bulow L, Nantasenamat C. Unraveling the origin of splice switching activity of hemoglobin β-globin gene modulators via QSAR modeling. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. 2016;151:51-60
 30. Miriyala S, Thippakorn C, Chaiswing L, Xu Y, Noel T, Tovmasyan A, Batinic-Haberle I, Vandar Kooi C.W, Chi W, Latif A.A, Panchatcharam M, Prachayasittikul V, Allan Butterfield D, Vore M, Moscow J, Clair D.K.St. Novel role of 4-hydroxy-2-nonenal in AIFm2-mediated mitochondrial stress signaling. Free Radical Biology and Medicine. 2016;91:68-80
 31. Kaikaew A, Promptmas C, Angsuthanasombat C. Importance of Thr328 and Thr369 for functional maintenance of two receptor-binding b-hairpins of the Bacillus thuringiensis Cry4Ba toxin: Implications for synergistic interactions with Cyt2Aa2. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2016;469(3):698-703
 32. Thamlikitkul V, Tiengrim S, Seenama C. Comparative in vitro activity of minocycline and selected antibiotics against carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii from Thailand. International Journal of Antimicrobial Agents. 2016;47(1):101-6
 33. Luangwattananun P, Yainoy S, Eiamphungporn W, Songtawee N, Bulow L, Ayudhya C.I.N., Prachayasittikul V. Engineering of a novel tri-functional enzyme with MnSOD, catalase and cell-permeable activities. International Journal of Biological Macromolecules. 2016;85:451-9
 34. Shoombuatong W, Nabu S, Simeon S, Prachayasittikul V, Lapins M, Wikberg J.E.S., Nantasenamat C. Extending proteochemometric modeling for unraveling the sorption behavior of compound–soil interaction. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. 2016;151:219-27
 35. Kamprom W, Kheolamai P, U-Pratya Y, Supokawej A, Wattanapanitch M, Laowtammathron C, Roytrakul S, Issaragrisil S. Endothelial Progenitor Cell Migration-Enhancing Factors in the Secretome of Placental-Derived Mesenchymal Stem Cells. Stem Cells International. 2016;DOI 10.1155/2514326
 36. Nakamura S, Kwong A, Kim SW, Iau P, Patmasiriwat P, Dofitas R, Aryandono T, Hu Z, Huang CS, Ginsburgh O, Rashid MU, Sarin R, Teo SH. Current Status of the Management of Hereditary Breast and Ovarian Cancer in Asia: First Report by the Asian BRCA Consortium. Public Health Genomics. 2016;19(1):53-60
 37. Changrob S, Wang B, Han J-H, Lee S-K, Nyunt MH, Lim CS, Tsuboi T, Chootong P, Han E-T. Naturally-Acquired Immune Response against Plasmodium vivax Rhoptry-Associated Membrane Antigen. PLOS One. 2016;DOI 10.1371/.0148723
 38. Suangtamai T, Tanyong D.I. Diallyl disulfide induces apoptosis and autophagy via mTOR pathway in myeloid leukemic cell line. Tumor Biology. 2016;In press
 39. Kongpetch S, Puapairoj A, Ong C.K, Senggunprai L, Prawan A, Kukongviriyapan U, Chan-On W, Siew E.Y, Khuntikeo N, TehB.T, Kukongviriyapan V. Haem oxygenase 1 expression is associated with prognosis in cholangiocarcinoma patients and with drug sensitivity in xenografted mice. Cell Proliferation. 2016;49(1):90-1011.
 40.  

 

More

Congratulations

ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล

เครื่องราชอิริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้น 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

Read more >>


ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา

รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF Award

Read more >>


อ.ดร.อมรา อภิลักษณ์

ผลงานวิจัยดีเด่นจาก สกว.ประจำปี 2557

Read more >>


Introductory Video

This text will be replaced

Search

MT Job

2 Research Assistant positions are available at the Center of Data Mining and Biomedical Informatics, Faculty of Medical Technology, Mahidol University >>Read More


ประกาศ ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานธุรการ>>อ่านต่อ


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ >>อ่านต่อ


  ประกาศ ผลสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป>>อ่านต่อ


ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ >> อ่านต่อ


 ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ส่วนงาน) ตำแหน่ง นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ >> อ่านต่อ


 

       
            MUMT-QR Code

Copyright © 2010 Faculty of Medical Technology, Mahidol University. All Rights Reserved. Download Internet Explorer 8 Top